Statut

Statut Gildii Młodych przy Pracodawcach Ziemii Lubelskiej

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

 1. Gildia Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej jest wyodrębnionym zespołem – jednostką organizacyjną Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 2. Gildia Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej została powołana w drodze decyzji Prezesa Pracodawców Ziemi Lubelskiej podjętej na mocy uchwały Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 3. Gildia Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej prowadzi działalność na obszarze województwa lubelskiego.
 4. Działania Gildii Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej są skoordynowane z działalnością Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 5. Zarząd Pracodawców Ziemi Lubelskiej w drodze uchwały wyznacza osobę odpowiedzialną za współpracę z Gildią Młodych.
 6. Cele Gildii Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej są zgodne z celami Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 7. Gildia Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej może posługiwać się nazwą Gildia Młodych oraz skrótem GM przy PZL.

2.

Gildia Młodych działa zgodnie z:

 1. Statutem Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 2. Kodeksem Honorowym Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 3. niniejszym Statutem,
 4. uchwałami organów statutowych Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

 3.

 1. Siedzibą Gildii Młodych jest miasto Lublin.
 2. Gildia Młodych działa na obszarze Województwa Lubelskiego.
 3. Gildia Młodych zostaje utworzone na czas nieoznaczony.
 4. Gildia Młodych używa pieczęci z napisem Gildia Młodych.
 5. Gildia Młodych posiada własne logo, którego używa jako znaku promującego (załącznik nr 1).

4.

 1. Gildia Młodych nie posiada własnego budżetu, może jednak korzystać ze środków pieniężnych, jeżeli Zarząd Pracodawców Ziemi Lubelskiej postanowi o przekazaniu takich środków na realizację celów statutowych Gildii Młodych i Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 2. Gildia Młodych może pozyskiwać środki na swoją działalność od podmiotów zewnętrznych.

5.

 1. Gildia Młodych może być członkiem organizacji ogólnopolskich oraz międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Gildia Młodych może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o podobnym zakresie i charakterze działania.

Rozdział II
PODSTAWOWE CELE i ZADANIA ORAZ SPOSOBY I FROMY REALIZACJI

6.

Cele i zadania działalności Gildii Młodych:

 1. propagowanie wśród młodych ludzi postaw przedsiębiorczych oraz innych wartości bliskich Pracodawcom Ziemi Lubelskiej.
 2. organizowanie dla członków i sympatyków Gildii Młodych przedsięwzięć umożliwiających pobudzenie aktywności gospodarczej wśród młodych ludzi, w szczególności mających na celu:
 3. zdobywanie wiedzy,
 4. praktycznych doświadczeń,
 5. działanie na rzecz rozwoju osobistego członków,
 6. prowadzenie wymiany poglądów, popularyzacji wiedzy dotyczącej różnych aspektów przedsiębiorczości (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych),
 7. podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych członków,
 8. współpracę z organizacjami o podobnym celu działania,
 9. działalność na rzecz Pracodawców Ziemi Lubelskiej i ich statutowych celów.

7.

Cele i zadania Gildii Młodych są realizowane przez:

 1. organizowanie warsztatów,
 2. organizowanie szkoleń,
 3. organizowanie spotkań z przedsiębiorcami,
 4. udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

8.

 1. Członkostwo w Gildii Młodych jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania Członka.
 2. Członkami Gildii Młodych mogą być uczniowie szkół średnich i zawodowych od 16 roku życia oraz wszystkie osoby pełnoletnie przed ukończeniem 35 roku życia, które złożą pisemny wniosek (załącznik nr 2), w którym zobowiążą się do przestrzegania postanowień:
 3. Statutu Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 4. Kodeksu Honorowego Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 5. niniejszego Statutu,
 6. uchwał organów statutowych Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 7. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków podejmuje Przewodniczący Gildii Młodych na pisemny wniosek zainteresowanego.
 8. Członkostwo w Gildii Młodych ustaje w razie:
 9. pisemnej rezygnacji członka, złożonej Przewodniczącemu Gildii Młodych,
 10. rozwiązania Gildii Młodych,
 11. skreślenia z listy członków w związku z zaprzestaniem działalności w Gildii Młodych lub rażącym naruszeniem zasad statutowych Gildii Młodych bądź Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 12. ukończenia 35 roku życia przez Członka Gildii Młodych,
 13. śmierci Członka Gildii Młodych.

9.

 1. Członkowie Gildii Młodych mają prawo do:
 2. dostępu do informacji i działań podejmowanych przez Gildię Młodych i Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 3. zgłaszania propozycji projektów do realizacji przez Gildię Młodych,
 4. współkształtowania strategii rozwoju Gildii Młodych,
 5. uczestnictwa w realizacji projektów Gildii Młodych i Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 6. zabierania głosu doradczego w sprawach Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 7. Członkowie Gildii Młodych zobowiązani są do:
 8. aktywnego udziału w pracach Gildii Młodych,
 9. przestrzegania statutu Gildii Młodych, statutu Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Kodeksu Honorowego Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz uchwał organów statutowych Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 10. popularyzowania działań Gildii Młodych i Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz dbałość o ich dobre imię,
 11. wspierania Pracodawców Ziemi Lubelskiej w wykonywaniu statutowych działań

Rozdział IV
ORGANY

10.

 1. Organami Gildii Młodych są Zarząd Gildii Młodych oraz Przewodniczący Gildii Młodych.
 2. Pracami Gildii Młodych przy Pracodawcach Ziemi Lubelskiej kieruje Zarząd Gildii Młodych.
 3. Na czele Zarządu Gildii Młodych stoi Przewodniczący Gildii Młodych, zwany dalej Przewodniczącym.
 4. Kadencja Zarządu Gildii pokrywa się z kadencją Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej.
 5. Przewodniczący wybierany jest przez Zarząd Pracodawców Ziemi Lubelskiej spośród Członków Gildii Młodych nie później niż 7 dni po wyborze członków Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Następnie Przewodniczący Gildii Młodych nie później niż w terminie 14 dni od jego wyboru, dokonuje wyboru spośród członków Gildii Młodych 2 Wiceprzewodniczących Gildii Młodych.
 6. W przypadku ukończenia przez Członka Zarządu 35 lat w trakcie jego kadencji, może on sprawować tę funkcję do jej zakończenia.
 7. Zarząd i Przewodniczący wyraża swoją wolę w formie decyzji.
 8. Do kompetencji Przewodniczącego Gildii Młodych należy:
 9. kierowanie bieżącą działalnością Gildii Młodych i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 10. projektowanie programu działań Gildii Młodych z uwzględnieniem sugestii i postulatów Członków Gildii Młodych,
 11. dbanie o realizację programu działań Gildii Młodych,
 12. współpraca z członkami Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 13. powoływanie i odwoływanie członków Gildii Młodych,
 14. podejmowanie decyzji w sprawach finansowych Gildii Młodych, szczególnie co do sposobu i celu wydatkowania środków pieniężnych przekazanych przez Zarząd Pracodawców Ziemi Lubelskiej,
 15. przedkładanie Zarządowi Pracodawców Ziemi Lubelskiej programu działań oraz sprawozdań z działalności na jego żądanie, nie częściej niż raz w roku, w terminie 30 dni od doręczenia żądania.
 16. Przewodniczący może powierzyć swoje zadania Wiceprzewodniczącym.

Rozdział V

PRZEPISY KOŃCOWE

11.

 1. Każdorazowo decyzję w sprawie zmiany statutu Gildii Młodych Prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej na wniosek na wniosek Przewodniczącego.
 2. Decyzję w sprawie rozwiązania Gildii Młodych podejmuje Prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej na wniosek Przewodniczącego Gildii Młodych lub Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

Statut, wniosek o członkostwo, logo oraz krótką informację o Gildii Młodych można pobrać pod zakładką „Do pobrania”.