Kodeks Honorowy Związku

Członkowie Związku zobowiązują są do:

§1
Udzielanie sobie wzajemnej pomocy w sprawach zawodowych i osobistych.

§2
Preferowania ofert współpracy członków Związku przed innymi równorządnymi propozycjami.

§3
Podejmowania działań i wspierania się wzajemnie wobec osób i instytucji nie będących członkami Związku.

§4
Zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących Związku i jego członków.

§5
Zapewnienia dla członków Związku preferencyjnego dostępu do informacji i doświadczeń także w prowadzonej działalności.

§6
Poszanowania innych członków Związku niezależnie od zajmowanej pozycji zawodowej i publicznej.

§7
Przyjęcia pełnej moralnej odpowiedzialności za osoby i instytucje rekomendowane przez siebie do Związku.

§8
Współpracy z innymi członkami Związku na zasadach wzajemnych korzyści i zaufania.

§9
Wyzbycia się w swojej działalności zasad nieuczciwej konkurencji.

§10
Respektowania zasad prawa i etyki zawodowej.

§11
Nie przenoszenia na grunt Związku wzajemnych niechęci osobistych.

§12
Aktywnego udziału w pracach Związku i pomocy w realizacji wspólnych celów.

§13
Dbania o dobre Imię Związku.

§14
Tworzenia pozytywnego obrazu Związku i jego członków wobec instytucji i osób niezrzeszonych.