Program działania

Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej powstał w lutym 2002 roku w celu konsolidacji przedsiębiorców lubelskich i jest organizacją o charakterze gospodarczym oraz społecznym. Zadania określone w ustawie o organizacjach PZL i Statucie PZL, związane są zarówno z problematyką stosunków pracy, jak i interesami gospodarczymi przedsiębiorców, przede wszystkim: systemem podatkowym, integracją z Unią Europejską, handlem zagranicznym, funkcjonowaniem państwa i prawodawstwem, sferą finansów publicznych. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej kierują się zasadami demokracji. Władze są wybierane na określone kadencje przez Zgromadzenie Ogólne. Związek powstał, żeby służyć swoim członkom i całemu środowisku przedsiębiorców i pracodawców lubelskich i jest ważnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego i świadomego swojej przeszłości i przyszłości.

PZL uznaje potrzebę zachowań etycznych w biznesie i promowania wzorca pozytywnych cech pracodawcy jak: kreatywność, odpowiedzialność, solidność. W tym celu został uchwalony Kodeks Honorowy Związku, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy członek PZL.

PZL są organizacją, której celem jest pomoc swoim członkom w realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Zostały zainicjowane prace nad projektem „Domu Polskiego” we Lwowie. Dlatego ważne jest zdaniem PZL, aby jak najszersza grupa pracodawców i przedsiębiorców przekonała się do konieczności zrzeszania się w polskich organizacjach tak, aby nie być osamotnionym w sytuacji ogromnej konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej. Są problemy, których nie rozwiąże jedna firma, natomiast łącząc potencjały kilku firm jesteśmy w stanie podjąć walkę nawet z przedsiębiorstwami Unii Europejskiej.

Wszystkie te zadania związane są z rolą pracodawcy – budowania silnych i konkurencyjnych przedsiębiorstw zapewniających sukces gospodarczy kraju, tworzących nowe miejsca pracy oraz przyczyniających się do podniesienia ogólnego poziomu życia. Pracodawcy Ziemi Lubelskiej są dzięki zrzeszeniu w Konfederacji Pracodawców Polskich partnerem związków zawodowych, rządu i parlamentu i samorządów w działaniach zmierzających do stworzenia w Polsce społeczeństwa obywatelskiego i wypracowania zasad racjonalnej polityki gospodarczej w Polsce.

PZL uważają, że zadaniem Państwa jest stanowienie oraz egzekwowanie prostego, jednoznacznego i pewnego prawa, gwarantującego ład demokratyczny, stabilność ustroju gospodarczego, zapewniającego poszanowanie własności, określającego porządek i bezpieczeństwo publiczne. Zdaniem PZL, Państwo powinno zmniejszać swoje zaangażowanie w bezpośrednim uczestnictwie w życiu gospodarczym. Państwo powinno natomiast wspierać rozwój gospodarczy poprzez stabilność pieniądza, rozbudowę infrastruktury gospodarczej, edukację, zapewnienie zrównoważonego bilansu finansów publicznych, sprawną administrację i zlikwidowanie zbędnych urzędów finansowanych z budżetu państwa.

Ustrój gospodarczy

Pracodawcy Ziemi Lubelskiej opowiadają się za gospodarką rynkową, w której interwencja Państwa sprowadza się jedynie do stanowienia i egzekwowania prawa, które to prawo będzie uwzględniało zasady wolnego rynku, oznaczające równe prawa dla wszystkich jego uczestników.

Podstawowymi uczestnikami rynku muszą być przede wszystkim niezależne od państwa podmioty gospodarcze. Państwo jako właściciel powinno skoncentrować swoje działania w sektorach produkcji i świadczenia usług sprzyjających rozwojowi i bezpieczeństwu obywateli (rozwój infrastruktury, poprawa stanu środowiska naturalnego).

Zdaniem PZL istnieje konieczność uproszczenia procedur związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Również opuszczanie rynku przez przedsiębiorstwa powinno być łatwe, gwarantujące jednak zachowanie interesów innych. Postulujemy zatem swobodę zakładania, prowadzenia i rozwiązywania firm.

Stosunki pracy powinny być regulowane pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami, a kodeks pracy powinien regulować tylko generalne zasady kształtujące te stosunki.

Powyższe postulaty muszą być zrealizowane poprzez:

  • zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i dostosowania do nich pozostałych aktów prawnych,
  • rozsądnej prywatyzacji sektora państwowego,
  • likwidację koncesji, zezwoleń, kontyngentów i innych barier prowadzenia działalności,
  • uelastycznienia prawa pracy tak by stosunki pracy były określane w drodze umów między pracodawcami a pracobiorcami,
  • reformę systemu podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia podatków,
  • usprawnieniem sądownictwa w sprawach gospodarczych,
  • stworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców zarówno w administracji publicznej jak i w mediach,
  • promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczeństwa polskiego aby przedsiębiorca, któremu w potocznym rozumieniu „się powiodło” nie był automatycznie nazywany złodziejem i malwersantem.

Wzrost gospodarczy jest możliwy w warunkach równowagi makroekonomicznej. Decydującym czynnikiem jest zbilansowanie wydatków i dochodów sektora publicznego oraz ograniczenie deficytu finansów publicznych. Pozbycie się przez rządzących skłonności do obiecywania społeczeństwu wszystkiego za darmo jest jedyną drogą do wypracowania przez wszystkich zainteresowanych konsensusu. Finansowanie deficytu oznacza konieczność emisji obligacji i bonów skarbowych, co bezpośrednio wpływa na realne stopy procentowe kredytów. W ten sposób deficyt finansów publicznych jest przyczyną wysokich stóp procentowych i drogich kredytów oraz większych obciążeń podatkowych zmniejszających popyt na rynku. Oznacza on również powiększanie długu publicznego, którego obsługa konsumuje część dochodów sektora publicznego. Dlatego wysokość tego deficytu i okres jego występowania muszą być regulowane prawem. W istotny sposób trzeba ograniczyć przedmiotowo i podmiotowo pozabudżetowe fundusze celowe. Są to kanały redystrybucji finansów publicznych, które nie podlegają kontroli ustawy budżetowej, a często stanowią źródło realizacji celów politycznych.

System podatkowy

PZL stoją na stanowisku, że konieczna jest jak najszybsza obniżka obciążeń podatkowych i kosztów pracy, tak by działające w Polsce przedsiębiorstwa i polska gospodarka były konkurencyjne na globalnym rynku. Obciążenia podatkami, w tym tak zwanymi składkami, już dziś należą do najwyższych wśród państw OECD, a nasi najpoważniejsi konkurenci zaczęli u siebie obniżanie, i tak już niższych niż u nas, podatków. Przepisy podatkowe muszą tworzyć spójny, prosty i jasny system, gdyż tylko taki system doprowadzi do sytuacji, w której podatnicy nie będą tracili czasu i środków na próby zrozumienia przepisów, a ich interpretacja nie będzie zależała od naczelnika lokalnego urzędu skarbowego. Należy zmniejszyć liczbę podatków, uprościć brzmienie przepisów oraz zapewnić, żeby nie były ze sobą sprzeczne a przede wszystkim należy doprowadzić do sytuacji, w której wyroki niezawisłego sądu będą dla urzędników US wiążące. Prosty system podatkowy obniży koszty utrzymania tego systemu. PZL uważa, iż błędna wykładnia dokonana przez urzędnika skarbowego powinna obciążać tego urzędnika a nie Skarb Państwa, gdyż doprowadziło by to do dużo większej roztropności w dokonywaniu często problematycznych wykładni prawa. Pobór podatków musi być tani, zarówno dla budżetu państwa, jak i podatników. Dziś polski system podatkowy należy do najdroższych wśród państw OECD. System podatkowy musi spełniać zasadę równości traktowania podatników. PZL będą występować przeciwko koniunkturalnemu egzekwowaniu prawa podatkowego wobec części podatników przy jednoczesnym bezkompromisowym traktowaniem innych. Dziś przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne nie są traktowane jednakowo. System podatkowy musi być stabilny i możliwy do przewidzenia. Częste i nieskoordynowane ze sobą zmiany prawa są główną przyczyną obecnej sytuacji gospodarczej. źródłem dochodów budżetowych winny stać się podatki pośrednie a podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych powinien być niski, liniowy i na jednakowym poziomie nie przekraczając wysokości 13 % a podmioty gospodarcze o przychodach w wysokości do 40 tys. EUR rocznie, bez względu na formę organizacyjną, winny być opodatkowane w formie karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Aby zrealizować te zamierzenia PZL będzie dążył do: rzeczywistego obniżenia podatków, wprowadzenia jednej stawki, wprowadzenia jednakowych zasad podatkowych dla wszystkich, zapewnienie spójności przepisów podatkowych z przepisami o rachunkowości i standardami międzynarodowymi, ograniczenie samowoli Urzędów Skarbowych.

Stosunki pracy

Zdaniem PZL stosunki pracy powinny jak najszerzej uwzględniać wolę stron umowy o pracę, ponieważ to ona jest decydująca. Instrumentem godzenia interesów stron stosunków pracy musi być dialog społeczny. Prezes PZL Pan Zbigniew Kmicic uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, przez co PZL ma realny wpływ na ten dialog.

Zmiana struktury gospodarki i odejście od dominacji przemysłu na rzecz dominacji sfery usług wymusza zmianę pozycji związków zawodowych. W wielu przedsiębiorstwach powstaną odmienne, zindywidualizowane formy dialogu z udziałem reprezentacji pracowniczej. Związek będzie reprezentował swoich członków wobec wszelkich inicjatyw pracowniczych jak również PZL będzie stał na straży dobrego imienia pracodawcy. W obecnej sytuacji gospodarczej, przy tak wysokim bezrobociu należy stworzyć warunki, aby pracodawcy i pracobiorcy dostrzegali celowość zawierania układów zbiorowych. Znaczenie ustawowych regulacji prawa pracy powinno maleć, a rola prawa układowego wzrastać. To tendencja zgodna z praktyką większości krajów UE. Ale warunkiem jaki PZL będzie starał się wywalczyć jest to, aby zarówno pracodawcy i pracobiorcy mieli zagwarantowaną możliwość odstąpienia od zawartego układu w określonym wcześniej trybie. Jak już wcześniej wspomniano zdaniem PZL przepisy prawa pracy (przede wszystkim Kodeks Pracy) powinny określać jedynie minimalne standardy ochronne. Poziom tych standardów, z uwagi na obecną jakże trudną sytuację gospodarczą, w żadnej mierze nie może być wyższy od wymogów prawa Unii Europejskiej. Rolą PZL będzie doprowadzenie do sytuacji, w której regulacje ustawowe prawa pracy będą sprzyjały konkurencyjności polskich firm, ograniczały do niezbędnego minimum obciążenia pracodawców, zostaną zlikwidowane bariery ograniczające elastyczność stosunku pracy, Jednocześnie PZL będzie starał się pomagać pracodawcom w egzekwowaniu prawidłowego stosowania przepisów prawa pracy w celu eliminowania nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem PZL należy dążyć przede wszystkim do obniżenia kosztów pracy i poprawy konkurencyjności polskich firm, poprzez urealnienie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych oraz limitu dopuszczalnego czasu pracy wraz z godzinami nadliczbowymi, w oparciu o kryteria czasu dobowego, tygodniowego oraz okresu rozliczeniowego, zgodnie ze standardami UE; ograniczenie zakresu w jakim pracodawcy ponoszą koszty odpraw z tytułu zwalniania pracowników oraz odpraw emerytalnych; skrócenia do zera okresu, w którym pracodawcę obciążają koszty wynagrodzenia pracownika w okresie choroby, gdyż zdaniem PZL taka sytuacja powinna leżeć w obowiązkach ZUS, zapewnienia możliwości swobodnego zatrudniania na czas określony, wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, umożliwienia szerszego stosowania przerywanego czasu pracy a także niepłatnej przerwy w ciągu dnia pracy. PZL będzie starał się w swoich działaniach doprowadzić do ograniczenia ciążących na pracodawcy obowiązków natury biurokratycznej związanej m.in. z ewidencją czasu pracy.

Integracja z Unią Europejską

Integracja Polski z Unią Europejską wydaje się być przesądzona ze względów politycznych. Nie byłoby rozsądne w takim wypadku przeciwstawianie się temu procesowi. Lepszym rozwiązaniem zdaniem PZL jest aktywne uczestniczenie w procesie wchodzenia Polski do UE. PZL będzie jednak dążył do wykazania pełnego obrazu korzyści i obowiązków jakie otrzyma Państwo po akcesji do UE. Będziemy „nękać” Urzędy Centralne pytaniami aby pomóc naszym członkom w lepszym przygotowaniu do sytuacji gospodarczej w roku 2004. Dodatkowo w miarę swoich uprawnień i możliwości PZL aktywnie uczestniczy we wspieraniu działania rządu i parlamentu na rzecz akcesji do UE oraz dostosowania naszego prawa i jego wdrażania przez organy administracji państwowej i przedsiębiorstwa. Warto jednak podkreślić, że poparcie PZL dla akcesji nie oznacza zgody na wstąpienie do Unii Europejskiej na każdych warunkach. Pełne i ostateczne stanowisko PZL w tej sprawie ukształtuje się po zakończeniu negocjacji akcesyjnych, wtedy gdy otrzymamy odpowiedzi na wszystkie interesujące nas pytania. Istotne jest, aby postanowienia traktatu były korzystne i dla polskiej gospodarki jako całości i dla pracodawców. W tym celu, do marca 2003 roku konieczne jest rzetelne, publiczne przedstawienie kosztów i korzyści przystąpienia Polski do UE, w szczególności kosztów przyjęcia unijnego prawa. PZL będzie walczył o zachowanie adekwatnych warunków działania polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii i europejskich przedsiębiorstw w Polsce. Będziemy postulowali wprowadzenie okresu ochronnego dla mniej doświadczonych, polskich firm. PZL będzie żądał jak najszerszego włączenia przedstawicieli pracodawców w proces tworzenia ostatecznych stanowisk negocjacyjnych, powstawania ogólnodostępnego systemu informacji oraz inicjowania badań rachunku kosztów i korzyści integracji z Unią Europejską dla poszczególnych sektorów i branż polskiej gospodarki. PZL będzie starał się uruchomić programy szkolenia dla menedżerów i ekspertów przedsiębiorstw w związku z akcesją oraz wdrażania certyfikacji ISO jak również na potrzeby naszych członków poczyni starania w celu opracowania systemu wykorzystania środków pomocowych.