Statut

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

ROZDZIAŁ III
Członkostwo Związku

ROZDZIAŁ IV
Organy Związku

ROZDZIAŁ V
Organizacja wewnętrzna Związku

ROZDZIAŁ VI
Majątek związku. Reprezentacja Związku

ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie Związku

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizacja nosi nazwę „Pracodawcy Ziemi Lubelskiej” i zwana jest w dalszej części Statutu „Związkiem”.

Związek działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców(Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu

Związek działa również w oparciu o ratyfikowane przez Rzeczypospolitą Polską konwencje międzynarodowe dotyczące pracodawców i pracowników.

Związek może używać skrótu „Pracodawcy ZL”.

§ 2

Siedzibą Związku jest miasto Lublin.

Związek działa na obszarze Województwa Lubelskiego.

Związek zostaje utworzony na czas nieoznaczony.

Związek używa pieczęci z napisem „Pracodawcy Ziemi Lubelskiej”.

Związek może posiadać flagę, odznakę członkowską i honorową według wzoru

przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne i zatwierdzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Związek ma osobowość prawną.

Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

§4

Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5

Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców, a w szczególności:

reprezentowanie i popieranie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców i przedsiębiorców oraz popieranie wszelkich działań prowadzących do jedności pracodawców i przedsiębiorców;

ochronę i reprezentowanie interesów członków Związku w zakresie dóbr niematerialnych;

działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy;

oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców i przedsiębiorców;

wspieranie organizacji pracodawców i przedsiębiorców, prowadzenie polityki w zakresie rokowań zbiorowych i układów zbiorowych pracy;

organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców i przedsiębiorców w sferze stosunków pracy;

występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki społeczno-gospodarczej;

prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa i ekonomii, organizacji i zarządzania;

prowadzenie badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego i prawnego, wykonywanie ekspertyz na rzecz organizacji pracodawców i przedsiębiorców.

§ 6

Cele i zadania Związku są realizowane poprzez:

udział w negocjacjach umów i układów zbiorowych, branżowych, zakładowych;

tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozstrzyganiu;

prowadzenie studiów i badań, wymianę poglądów, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarządzania;

zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką;

inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego, technicznego, itp.;

występowanie w imieniu pracodawców i przedsiębiorców w sprawach związanych z ich działalnością- do agend rządowych, organów administracji rządowej i samorządowej oraz władz sądowych;

delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych i samorządowych;

organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;

podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych członków;

delegowanie swoich przedstawicieli do organizacji krajowych i międzynarodowych;

ustanawianie stypendiów;

organizowanie konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu”.

§ 7

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych

2. Przedmiotem działalności Związku jest:

(w nawiasach oznaczenie według Polskiej Klasyfikacji Działalności)

a) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 22);

b) hotele i restauracje (Dział 55);

c) pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dział 74);

d) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (Klasa 80.42);

e) działalność organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych (Grupa 91.1);

f) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (Dział 92).

ROZDZIAŁ III

Członkostwo Związku

§ 8

l. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka.

2. Członkostwo dzieli się na:

– zwyczajne

– honorowe

3. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Województwa Lubelskiego.

4. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, która przyczyniła się do rozwoju ruchu pracodawców i przedsiębiorców.

§ 9

l. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd stosowną uchwałą na pisemny wniosek zainteresowanego lub na wniosek członka Związku za zgodą zainteresowanego.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków honorowych podejmuje Zgromadzenie Ogólne na pisemny wniosek Zarządu.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.

4. Przepis ust. l nie ma zastosowania w stosunku do członków-założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.

§ 10

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

czynne i bierne wyborcze do organów statutowych Związku;

uczestniczenia w pracach Związku i jego organów;

korzystania z pomocy i wsparcia Związku we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji;

do dostępu i korzystania ze wszelkich informacji o pracy Związku;

zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni Związku związani są uchwałami podjętymi przez organy Związku w zakresie kompetencji statutowych i nienaruszających zasady wyrażonej w § 8 ust. 1.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

a) aktywnego udziału w pracach Związku;

b) przestrzegania Statutu Związku oraz uchwał organów statutowych Związku;

c) terminowego uiszczania składek;

d) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;

e) wspierania Związku w wykonywaniu zadań statutowych.

3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć na zaproszenie Prezesa Zarządu, z głosem doradczym w pracach organów Związku oraz przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Związek.

4. Członek honorowy ma prawo manifestowania swojej przynależności do Związku.

§ 12

l. Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w razie:

a) wystąpienia ze Związku;

b) rozwiązania Związku;

c) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:

– działalności członka na szkodę Związku,

– uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych,

– uchylania się od opłacania składek członkowskich,

d) utraty przez członka Związku statusu pracodawcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w § l ust. 2 niniejszego Statutu.

2. Oświadczenie o wystąpieniu składa się najpóźniej na l miesiąc przed datą wystąpienia, w formie pisemnej.

3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej w głosowaniu tajnym,

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje w terminie 14 dni od doręczenia uchwały odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego.

5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Zgromadzenie Ogólne – wykluczony zachowuje pełne prawa członkowskie.

W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Związku.

ROZDZIAŁ IV

Organy Związku

§ 13

l. Organami Związku są:

a) Zgromadzenie Ogólne;

b) Komisja Rewizyjna;

c) Zarząd.

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

3. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Posiedzenia na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

§ 14

l. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.

2. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczą wszyscy członkowie Związku poprzez upoważnionych przedstawicieli.

3. Na jednego członka Związku przypada jeden głos na Zgromadzeniu Ogólnym.

4. Zgromadzenie Ogólne wyraża swoją wolę w formie uchwał.

5. Zgromadzenie Ogólne odbywa się, co najmniej raz w roku z inicjatywy Zarządu.

6. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w terminie 4 tygodni od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez

co najmniej 1/3 członków Związku.

§ 15

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

l. wybór spośród kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

2. odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3. uchwalanie programów działania Związku;

4. uchwalanie Statutu Związku i jego zmian;

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6. rozwiązanie Związku i powzięcie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Związku;

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

8. ustanawianie i ustalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich.

§ 16

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

Komisja składa się z trzech członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na 4 letnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne.

W skład Komisji Rewizyjnej mogą być wybrane tylko osoby będące we władzach poszczególnych członków Związku.

Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany przez Zgromadzenie Ogólne.

Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 30 dni od daty wyboru, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie:

rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej;

odwołania przez Zgromadzenie Ogólne ze składu Komisji Rewizyjnej;

śmierci.

Nie wolno łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z uczestnictwem w Zarządzie Związku.

Komisja Rewizyjna może wypełniać swoje obowiązki statutowe, kiedy jej skład nie jest mniejszy niż 2/3 składu wybranego na Zgromadzeniu Ogólnym.

§ 17

Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całokształtu prac organów Związku, w szczególności

realizacji uchwał, wykonywania programów, planów oraz budżetu.

Z wykonywanych kontroli Komisja przedkłada sprawozdania z kontroli Zarządu Zgromadzeniu Ogólnemu.

Komisja Rewizyjna ma obowiązek występować do właściwych organów z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądać wyjaśnień i zgłaszać określone zalecenia pokontrolne.

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje na koniec kadencji o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu na Zgromadzeniu Ogólnym.

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i przedkłada wnioski na Zgromadzeniach Ogólnych o charakterze sprawozdawczym.

Komisja Rewizyjna określa maksymalna kwotę zobowiązań jakie mogą zaciągać w imieniu Związku osoby upoważnione.

§ 18

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego

zatwierdzającego sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za ostatni rok urzędowania

Zarządu.

2. W skład Zarządu wchodzą:

a) Prezes;

b) czterech Wiceprezesów;

c) dwóch członków Zarządu

3. W skład Zarządu mogą być wybrane tylko osoby będące we władzach poszczególnych członków Związku.

4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Zgromadzenie Ogólne.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Związku, w przypadku jego

nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.

7. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

a) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;

b) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne;

c) śmierci.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka Związku;

2. przygotowywanie projektów i planów działania Związku i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Ogólnemu;

3. kształtowanie założeń polityki finansowej Związku oraz nadzór nad jej realizacją;

4. podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Związku;

5. powoływanie na wniosek Prezesa przewodniczących i członków zespołów, i komitetów;

6. podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności, o której mowa w § 7 niniejszego Statutu;

7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy Związku;

8. zatwierdzanie planów i projektów oraz sprawozdań z działalności Biura Związku;

9. opiniowanie prac zespołów i komitetów;

10.określanie maksymalnej kwoty zobowiązań jakie mogą zaciągnąć w imieniu Związku osoby upoważnione;

11. składanie Zgromadzeniu Ogólnemu rocznych sprawozdań ze swojej działalności;

12. negocjowanie wysokości składek członkowskich w szczególnych przypadkach np. trudności finansowe przedsiębiorstwa, początek działalności firmy.

§ 20

Prezes kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Związek na zewnątrz.

§ 21

Do kompetencji Prezesa należy:

1. nadzór nad wykonywaniem uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu;

2. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Związku;

3. sprawowanie nadzoru nad pracą Dyrektora Biura Związku;

4. określenie zakresu obowiązków i kompetencji Dyrektora Biura i udzielanie mu stosownych pełnomocnictw;

5. powoływanie i rozwiązywanie w porozumieniu z Zarządem komisji, zespołów, komitetów;

6. ustanawianie doradców i ekspertów oraz nadzorowanie ich, i zatwierdzanie regulaminów ich działalności;

7. desygnowanie – w uzgodnieniu z Zarządem – przedstawicieli Związku w radach, komisjach i komitetach organizacji, i instytucji rządowych, i samorządowych;

8. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku.

9. pod nieobecność Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu wyznacza swojego Zastępcę.

ROZDZIAŁ V

Organizacja wewnętrzna Związku

§ 22

1. Dla obsługi Związku tworzy się Biuro Związku.

2. Pracą Biura kieruje Dyrektor.

3. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku dokonuje Dyrektor.

4. Organizację wewnętrzną i zadania Biura Związku określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Prezesa.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Związku. Reprezentacja

§ 23

1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe.

2. Dochodami Związku są:

a) opłata wpisowa;

b) wpływy ze składek członkowskich;

c) wpływy z własnej działalności gospodarczej;

d) dochody z majątku Związku;

e) subwencje, darowizny, spadki i zapisy w oparciu o przepisy prawa, i uchwały organów Związku.

3. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 24

Do reprezentowania Związku i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Rozwiązanie Związku

§ 25

1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby przedstawicieli.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku Związku.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 26

Zmiana Statutu może nastąpić w formie uchwały Zgromadzenia Ogólnego, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby przedstawicieli.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.