Projekt „PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek młodym więźniom w województwie lubelskim”

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lider projektu), Miejski Urząd Pracy w Lublinie (Partner), Pracodawców Ziemii Lubelskiej (Partner) oraz Stowarzyszenie Nataleneum (Partner).

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania integracji zawodowo – społecznej więźniów w wieku 15 – 25 lat z województwa lubelskiego w oparciu o stworzone i upowszechnione komponenty modelu w ramach produktu finalnego do XII.2014r.

Produktem finalnym projektu będzie Lubelski Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodym więźniom.

Komponenty produktu finalnego:

 • strategia przygotowania do wolności i zatrudnialności młodych więźniów opuszczających zakłady karne jako forma angażowania pracodawców,
 • narzędzia do diagnozy potrzeb użytkowników i ich oczekiwań do pozostałych uczestników i pracodawców procesu readaptacji zawodowej więźniów,
 • program szkoleń użytkowników modelu na bazie potrzeb wspólnych z pracodawcami,
 • narzędzia diagnozujące potencjał psychospołeczny i zawodowy więźniów stwierdzający potencjalną zatrudnialność u pracodawców,
 • interaktywna platforma współpracy podmiotów z pracodawcami i baza danych podmiotów, użytkowników i uczestników readaptacji zawodowej więźniów zawierający oferty do współpracy i zatrudnialności,
 • system monitorowani losów i sukcesu społecznego i zawodowego młodych więźniów na rynku pracy jako metoda prognozowania form współpracy z pracodawcami.

Użytkownikami wypracowanego w ramach projektu produktu finalnego będą:

 • pracodawcy i związki pracodawców,
 • służba więzienna
 • służba kuratorska
 • instytucje pomocy społecznej
 • urzędy pracy
 • grupy samopomocowe i organizacje pozarządowe świadczące wsparcie młodocianym więźniom.

Okres realizacji projektu: 02.04.2012 r. do 31.12.2014 r.

„PI Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek młodym więźniom w województwie lubelskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przed ośrodki pomocy społecznej.

Pierwszy panel użytkowników – 23.04.2012 r.