Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Ziemi Lubelskiej

Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Ziemi Lubelskiej, odbędzie się 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godz. 13:00 / 13.15 drugi termin w Małym Ogrodzie Zoologicznym Teresy i Wojciecha Włodarczyków w Turce 15

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego – Prezes Zarządu Zbigniew Kmicic
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji: Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za okres sprawozdawczy oraz
wytyczenie kierunków dalszej działalności – Prezes Zarządu Zbigniew Kmicic
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 rok
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
– w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy oraz udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium
Prezesowi i Zarządowi Pracodawców Ziemi Lubelskiej
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad
13. Lunch